ตอนที่ 1 กากอุตสาหกรรม คือ อะไร

ตอนที่ 2 เส้นทางและวิธีกำจัดกากอุตสาหกรรม

ตอนที่ 3 ถูกกฏหมาย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กฎหมายที่สาคัญเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม
กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรม มีอยู่ 2 ฉบับ คือ
1. พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
2. พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

กฎและข้อบังคับที่ออกตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2553 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
1. กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยการกาหนดที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงาน เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ หรือสิ่งที่นามาใช้ในโรงงาน คนงานประจาโรงงาน การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 3 ฉบับ ประกอบด้วย

(1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกาหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กาหนดวิธีการควบคุมการปล่อย ของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กาหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจา และหลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแล สาหรับระบบปูองกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
(3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) พ.ศ. 2547

3. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 3 ฉบับ ประกอบด้วย

(1) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
(2) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของผู้ประกอบกิจการบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2550
(3) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2551

กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม ที่ออกตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ตั้งแต่ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2546) ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555)
 ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่องการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2546
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องระบบเอกสารกากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2549
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกาหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาความปลอดภัยที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2549
 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550

นอกจากนี้ได้กาหนดบทลงโทษเกี่ยวการนาเข้า ส่งออก ครอบครองวัตถุอันตราย ไว้ดังนี้
 การนาเข้า ส่งออก ครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
 การนาเข้า ส่งออก ครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *