สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก รายปี

Upload
ขั้นตอนการสมัครและชำระเงิน
1. ชำระเงินตามยอดสุทธิ โอนเข้าบัญชี บจก.เซฟตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ 
2. ส่งหลักฐานการโอน มาที่ E-mail: Contact@SDe-C.com 
3. หากมีการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณาส่งเอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายฉบับจริง 
4. รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 24ชั่วโมง

 

 

 

 

ค่าสมัคร 1500 บาท (ไม่รวมVat 7%) ดังนี้

นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา ราคา 1500.- + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 105.- ไม่มีหัก ณ ที่จ่าย ยอดสุทธิ 1605.-
นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา ราคา 1500.- + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 105.- มีหัก ณ ที่จ่าย 3%(45บาท) ยอดสุทธิ 1560.-

Plus Environment ค่าสมัคร 2000 บาท (ไม่รวมVat 7%) ดังนี้

นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา ราคา 2000.- + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 140.- ไม่มีหัก ณ ที่จ่าย ยอดสุทธิ 2140.-
นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา ราคา 2000.- + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 140.- มีหัก ณ ที่จ่าย 3%(60บาท) ยอดสุทธิ 2080.-