สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก รายปี

Upload
ขั้นตอนการสมัครและชำระเงิน
1. ชำระเงินตามยอดสุทธิ โอนเข้าบัญชี บจก.เซฟตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ 
2. ส่งหลักฐานการโอน มาที่ E-mail: Contact@SDe-C.com 
3. หากมีการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณาส่งเอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายฉบับจริง 
4. รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 24ชั่วโมง