1. บริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

           ดำเนินตามหลักวิชาการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โดยการสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานเบื้องต้นเพื่อค้นหาสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กำหนดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ ประเมินผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามคำแนะนำของสถาบันหรือองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ จัดทำรายงานให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะเพื่อการป้องกันควบคุมต่อไป

การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ

1. ความร้อนสภาพความร้อน  (Heat  Stress  Index)  โดยวัดค่า  WBGT  ต่อจุด
2. ความเข้มของแสงสว่าง
3. ระดับเสียงแบบพื้นที่ (Leq 5 นาที) ต่อจุด (Sound  Pressure  Level)
4. สารเคมี
5. ฝุ่น

การตรวจวัดและประเมินคุณภาพอากาศในปล่องระบายอากาศ

3. ประเมินการแพร่กระจายของสารเคมี (ALOHA)

        การประเมินการแพร่กระจายและการระเบิดของสารเคมีอันตราย โดยใช้โปรแกรม ALOHA ซึ่งผลจะแสดงรัศมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยแผนที่อิเล็กทรอนิกส์(Google Earth) เพื่อกําหนดระยะที่ปลอดภัยและจัดทําแผนฉุกเฉิน
การประเมินนี้ได้กําหนดสถานการณ์จําลองการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย และเมื่อมีการระเบิดจะมีผลกระทบกับสถานประกอบการและ/หรือชุมชนรอบข้างมากน้อยเพียงใด

4. ประเมินการยศาสตร์

Mergers & Acquisitions

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat.

Financial Crisis

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum.