Services

What I do ... SDeC

1. บริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

           ดำเนินตามหลักวิชาการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โดยการสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานเบื้องต้นเพื่อค้นหาสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กำหนดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ ประเมินผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามคำแนะนำของสถาบันหรือองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ จัดทำรายงานให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะเพื่อการป้องกันควบคุมต่อไป

การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ

1. ความร้อนสภาพความร้อน  (Heat  Stress  Index)  โดยวัดค่า  WBGT  ต่อจุด
2. ความเข้มของแสงสว่าง
3. ระดับเสียงแบบพื้นที่ (Leq 5 นาที) ต่อจุด (Sound  Pressure  Level)
4. สารเคมี
5. ฝุ่น

การตรวจวัดและประเมินคุณภาพอากาศในปล่องระบายอากาศ