• กฎหมายยกเลิก

ที่ประเภทกฎหมายชื่อกฎหมายยกเลิกโดยกฎหมายออกภายใต้ พรบ.กระทรวงที่เกี่ยวข้องสถานะวันที่ประกาศในราชกิจจาฯวันที่มีผลใช้บังคับ
1Public Healthยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อ ที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2562พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
กระทรวงสาธารณสุขยกเลิก27/1/256328/1/2563