พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

factory_pollution_chimneys_icon_124151
ประเภท ชนิด จำพวก โรงงาน
factory_87663
ที่ตั้งโรงงาน
coins_copy_finance_icon_125514
ค่าธรรมเนียม
farm_rice_field_agriculture_plant_harvest_food_icon_127290
สิ่งแวดล้อม
checklist_106575
การประเมินความเสี่ยงในโรงงาน
aggregate-1589262_640
หม้อน้ำและหม้อต้ม
7_97254
ก๊าซอุตสาหกรรม
laboratory
สารเคมี
construction
สภาพแวดล้อมการทำงาน
radiation_icon-icons.com_60612
กัมมันตรังสี
systemfirewall_103943
อัคคีภัย
ไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าในโรงงาน
cold_flu_sick_chill_shivering_fever_icon_133662
ห้องเย็น

ด้านสิ่งแวดล้อม

  • พ.ร.บ
  • กฎกระทรวง
  • ประกาศกระทรวง
  • ประกาศกรม/ระเบียบ

ประเภท ชนิด จำพวกโรงงาน

ที่ตั้งโรงงาน

กฏกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2535

สิ่งแวดล้อม -  น้ำ

กฏกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2535

สิ่งแวดล้อม -  น้ำใต้ดินและดิน

กฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559

สิ่งแวดล้อม -  อากาศ

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2535

ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 13 ส.ค.2539

ว่าด้วยกำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 11 เม.ย. 2548

ค่าธรรมเนียม

ประเภท ชนิด จำพวกโรงงาน

ที่ตั้งโรงงาน

สิ่งแวดล้อม - ด้านน้ำ

สิ่งแวดล้อม - ด้านดินและน้ำใต้ดิน

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

สิ่งแวดล้อม - ด้านอากาศ

สิ่งแวดล้อม - ด้านกากอุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อม - ด้านบุคลากร

ค่าธรรมเนียม

สิ่งแวดล้อม - ด้านน้ำ

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อื่นๆ

สิ่งแวดล้อม - ด้านดินและน้ำใต้ดิน

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อม - ด้านอากาศ

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อม - ด้านกากอุตสาหกรรม

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อม - ด้านบุคลากร

ประกาศกรมโรงงาน

ค่าธรรมเนียม

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ด้านความปลอดภัย

  • กฎกระทรวง
  • ประกาศกระทรวง
  • ปรกาศกรม/ระเบียบ

ด้านความปลอดภัย

หม้อน้ำและหม้อต้ม

ก๊าซอุตสาหกรรม

ไฟฟ้า

ห้องเย็น

ด้านความปลอดภัย

การประเมินความเสี่ยงโรงงาน

หม้อน้ำ

ก๊าซอุตสาหกรรม

สารเคมี

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

กัมมันตรังสี

อัคคีภัย

ด้านความปลอดภัย

การประเมินความเสี่ยงโรงงาน

หม้อน้ำ

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ก๊าซอุตสาหกรรม

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม