พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

checklist_106575
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
ค่าปรับ
อัตราค่าธรรมเนียม / ค่าปรับเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
todo_107314
การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
Hapag-Truck_35579
การขนส่งวัตถุอันตราย
delete_unapprove_discard_remove_x_red_icon-icons.com_55984
การยกเว้นไม่ต้องปฎิบัติตาม พรบ. วัตถุอันตราย
gas_86324
การจัดเก็บวัตุอันตราย
บุคลากร
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดเก็บวัตถุอันตราย
iconfinder-toxic-from-plastic-4454731_119752
การอนุญาตนำเข้าพลาสติกเศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้
policeofficer_man_person_polici_2846
บุคลากรภาครัฐ / การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
1486506245-ipod-music-electronic-device-music-ipod-songs_81443
นำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วเป็นวัตถุอันตราย
4230508-conference-presentation-training_115002
หน่วยงานอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อการรับจ้าง
cruiseshiptransportationlogistictravel_109809
การนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ
  • พ.ร.บ
  • กฎกระทรวง
  • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
  • ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • ระเบียบ