พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

ค่าปรับ
อัตราเงินสมทบ
doctorhospital_101095
รายชื่อสถานพยาบาล
advice
ผู้ประกันตน
man_people_old
อัตราการจ่ายประโยชน์ ทดแทน ตอบแทน เงินบำเหน็จใน กรณีชราภาพ
109baby2_100375
ประโยชน์ทดแทน กรณีคลอดบุตร
treatment_injury_medical_arm_hand_bandage_fracture_icon_133494
การประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วยอันมิใช่ จากการทำงาน
  • พ.ร.บ
  • กฎกระทรวง
  • ประกาศสำนักงานประกันสังคม
  • คำสั่ง
  • ระเบียบ